Can I access Audience Finder in Welsh?

Yes. Our next-generation insights tool Audience Finder Answers is available bilingually. Use the language toggle at the top of the screen to switch between Welsh and English language insights.

Our new tool Audience Finder Answers is updated fortnightly in order to continue to meet the ever-changing needs of the organisations we work with across Wales and the UK more widely. As such we regularly test-run new features and metrics within the system. It is our aim to have all new content translated as soon as it is possible to do so, and we never drop below our 90% translation target for the site, inclusive of work in progress.

Please get in touch if you spot any missing translations or would like to give feedback on existing translations within the service.


A allaf gael mynediad i Audience Finder yn y Gymraeg?

Gallwch. Mae ein hofferyn mewnwelediad Audience Finder Answers o’r genhedlaeth nesaf ar gael yn ddwyieithog. Defnyddiwch y togl iaith ar frig y sgrin er mwyn newid rhwng mewnwelediadau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ceir mwy o wybodaeth am Audience Finder Answers yma.

Mae ein hofferyn Audience Finder Answers newydd yn cael ei brofi drwy ddull agored, sy’n golygu ei fod yn cael ei ddatblygu’n barhaus er mwyn diwallu anghenion byth-newidiol y sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw ledled Cymru, a’r DU yn ehangach. Gan hynny, rydym yn cynnal profion rheolaidd ar ein nodweddion a metrigau newydd o fewn y system. Ein nod yw sicrhau y caiff pob cynnwys newydd ei gyfieithu cyn gynted â phosibl, ac nid ydym byth yn syrthio islaw ein targed cyfieithu o 90% ar gyfer y wefan, gan gynnwys gwaith ar droed.

Cysylltwch â ni os gwelwch fod unrhyw gyfieithiadau ar goll, neu os hoffech rannu adborth am gyfieithiadau a geir eisoes yn y gwasanaeth.