Is the Audience Finder core survey in Wales different to the core survey in England?

Yes. They are different survey templates.

However, most of the survey questions on the standard Audience Finder survey for Wales are the same as those on the standard Audience Finder survey for England and Scotland. This is to ensure that survey responses for an organisation based in Wales can be benchmarked against survey data for the whole of the UK, not just the whole of Wales.

The Wales survey has the following differences:

Core question on Welsh Language

We’ve added an additional question to gather Welsh Language audience data. See Q9 in the standard Audience Finder survey for Wales.

Core question on travel to the event/exhibition

We’ve added an additional question to gather data about the means by which audiences travel to events they attend. See Q3 in the standard Audience Finder survey for Wales. This question is the same as the premium question available to Audience Finder surveys users across the rest of the United Kingdom.

Core question on disability

In line with Welsh Government definitions, the core survey in Wales uses the medical model in surveying disability. Following discussion with Arts Council England, the English survey uses the social model if you are an NPO, or either/both for non-NPOs based in England.

Bilingual survey options

Additionally, a Welsh Language translation of your audience survey is provided free of charge upon request.

View the standard Audience Finder survey for Wales here.


A yw arolwg craidd Audience Finder yng Nghymru yn wahanol i’r arolwg craidd yn Lloegr?

Ydy. Maent yn dempledi arolwg gwahanol.

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r cwestiynau a geir yn yr arolwg Audience Finder safonol i Gymru yr un peth â’r rheiny a geir yn yr arolwg Audience Finder safonol ar gyfer yr Alban a Lloegr. Mae hyn er mwyn sicrhau y gellir meincnodi ymatebion ar gyfer sefydliad o Gymru yn erbyn data arolwg ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd, nid Cymru gyfan yn unig.

Ceir y gwahaniaethau canlynol yn yr arolwg i Gymru:

Cwestiwn craidd am y Gymraeg

Rydym wedi ychwanegu cwestiwn ychwanegol er mwyn casglu data am gynulleidfaoedd o safbwynt y Gymraeg. Gweler C. 9 yn yr arolwg Audience Finder safonol i Gymru.

Cwestiwn craidd am deithio i’r digwyddiad/arddangosfa

Rydym wedi ychwanegu cwestiwn er mwyn casglu data am y dulliau o deithio a ddefnyddir gan aelodau cynulleidfaoedd i gyrraedd y digwyddiadau a fynychir ganddynt. Gweler C. 3 yn yr arolwg Audience Finder safonol i Gymru. Mae’r cwestiwn hwn yr un peth â’r cwestiwn premiwm sydd ar gael i ddefnyddwyr yr arolygon Audience Finder ar draws gweddill y Deyrnas Unedig.

Opsiynau arolwg dwyieithog

Yn ogystal, caiff cyfieithiad Cymraeg o’ch arolwg cynulleidfa ei ddarparu yn rhad ac am ddim ar gais.

Gallwch weld yr arolwg Audience Finder safonol i Gymru yma.