What are the reporting requirements for Arts Council of Wales?

In 2019, The Audience Agency (TAA) was appointed by the Arts Council of Wales to deliver the new Audience Insight Wales programme.

Using the Audience Finder Data Tools, Audience Finder Original, Audience Finder Answers Audience Finder Show Stats provide a package of insights and analysis to support your planning, audience development and advocacy, based on the largest cultural dataset of its kind. Analyse and benchmark your own ticketing and survey data against your local population and see how your audiences compare to other organisations in your sector.

“This new service will not only benefit our portfolio organisations but also the wider arts sector in Wales.” Chris Batsford, Arts Council of Wales

Although there currently are no official reporting requirements for Arts Council of Wales for publicly funded APW’s (Arts Portfolio Wales organisations) Arts Council of Wales are expressly encouraging all organisations in the sector to take advantage of the Audience Insights Wales programme by signing up now, regardless of their funding status.

How can I sign up to the Audience Insight Wales programme?

To find out more about Audience Insight Wales and how you can sign up, visit audiencefinder.wales or request your free one-to-one In Practice session with a member of The Audience Agency team.


Beth yw’r gofynion adrodd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru?

Yn 2019, penodwyd The Audience Agency gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno’r rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru newydd.

MaeAudience Finder, a’i chwaer-offeryn Show Stats yn darparu pecyn o fewnwelediadau a dadansoddiadau i gefnogi’ch gwaith o gynllunio, datblygu cynulleidfaoedd ac eirioli, yn seiliedig ar y set ddata ddiwylliannol fwyaf o’i math. Dadansoddwch a meincnodwch eich data tocynnau ac arolwg eich hun yn erbyn eich poblogaeth leol a gweld sut mae’ch cynulleidfaoedd yn cymharu â sefydliadau eraill yn eich sector.

*“Ni fydd y gwasanaeth newydd hwn o fudd i’n sefydliadau portffolio yn unig ond hefyd i’r sector celfyddydau ehangach yng Nghymru.”
Chris Batsford, Cyngor Celfyddydau Cymru

Er nad oes unrhyw ofynion adrodd ar gyfer Audience Finder ar hyn o bryd o safbwynt gofynion Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n annog pob sefydliad yn y sector, yn benodol, i fanteisio ar raglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru drwy ymgofrestru nawr, ni waeth beth yw ei statws o safbwynt cyllid.

Sut y gallaf ymgofrestru â rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?

Am fwy o wybodaeth am raglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, a sut y gallwch ymgofrestru, ewch i audiencefinder.wales neu gofynnwch am drefnu sesiwn gynefino un wrth un am ddim gydag aelod o dîm The Audience Agency.