What is the Audience Insight Wales programme?

Audience Insight Wales is a free insight programme available to all arts and culture organisations based in Wales.

The programme is funded by Arts Council Wales and has been delivered by The Audience Agency since March 2019.

How will my organisation benefit from taking part in the Audience Insight Wales programme?

The free package of support included under the programme specifically focusses on helping organisations access data about their own audiences, and cultural audiences more generally, to support programming, marketing, resource planning and advocacy through an evidence-based approach.

By taking part, your organisation will have access to free online audience insight tools and reporting, support and training from The Audience Agency team, free standardised survey setup for your organisation, a series of online community forum sessions to connect and learn alongside your peers and free access to Wales’ National Insight Conference.

How is the Audience Insight Wales programme delivered?

The programme is primarily delivered via The Audience Agency’s online tools Audience Finder Original, Audience Finder Answers (the next generation of audience insight in Wales) and Show Stats, with additional support, training sessions and events delivered by The Audience Agency team.

Audience Finder Original is a data and development platform for cultural organisations to access, compare and apply audience insight. It combines data from all UK households with information about audience behaviour and profile to highlight opportunities for growth and change. It is an essential part of any audience development toolkit and provides useful benchmarks and reports.

Audience Finder Show Stats is an audience insight tool powered by the Audience Finder Data Tools allowing touring companies and organisations to see their audiences across a full tour and performance by performance. By using Show Stats touring organisations can create a clear picture of their audiences to create integrated marketing plans or build cases for funding and partnership work.

Will taking part cost me time and money?

The Audience Insight Wales programme is completely free for data-contributing organisations to take part in and once requested, the setup process will be handled by The Audience Agency team. You will be requested to complete some production categorisation if you are contributing ticketing data. Once you are set up there are no requirements on your time or for the use of the tools and services that are part of the programme – rather, they are there for you to make use of as and when you want.

(As with anything, though, the more time you put into exploring your organisation’s insights, the more you are likely to get out of it.)

Is my organisation still part of the Audience Insight Wales programme if we joined before March 2019?

If your organisation worked with previous iterations of the programme, prior to March 2019, you will have benefitted from useful annual reports offering an overview of insights about your audiences.

Since The Audience Agency began delivering the programme in March 2019, newly signed up organisations have been able to use our free online tools Audience Finder Original, Audience Finder Answers and Audience Finder Show Stats not only to generate an overview report like those you received in the past, but also to explore a host of tailored insights via interactive mapping, filter tools and benchmarks. In addition, you can look at your data through the lens of our powerful segmentation system Audience Spectrum.

If you are not already signed up to the Audience Finder Data Tools, you must do so to access the programme.

How can I sign up to the Audience Insight Wales programme?

To find out more about Audience Insight Wales and how you can sign up, visit audiencefinder.wales or request your free one-to-one Audience Finder In Practice session with a member of The Audience Agency team.


Beth yw’r rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?

Mae Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn rhaglen mewnwelediad rhad ac am ddim sydd ar gael i bob sefydliad ym maes y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru.

Mae’r rhaglen wedi’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae The Audience Agency wedi bod yn ei chynnal ers mis Mawrth 2019.

Sut fydd fy sefydliad yn elwa ar gymryd rhan yn y rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?

Mae’r pecyn cymorth rhad ac am ddim sydd wedi’i gynnwys yn y rhaglen yn canolbwyntio’n benodol ar helpu sefydliadau i gael mynediad i ddata am eu cynulleidfaoedd eu hunain, a chynulleidfaoedd diwylliannol yn fwy cyffredinol, er mwyn cefnogi gwaith rhaglennu, marchnata, cynllunio adnoddau, ac eirioli trwy ddull sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Drwy gymryd rhan, bydd eich sefydliad yn cael mynediad i offerynnau mewnwelediad cynulleidfa ar-lein rhad ac am ddim, gwasanaethau adrodd, cymorth a hyfforddi gan dîm The Audience Agency, sefydlu’r arolwg safonedig am ddim ar gyfer eich sefydliad, cyfres o sesiynau fforwm cymunedol ar-lein er mwyn i chi allu cysylltu â’ch cymheiriaid a dysgu ochr yn ochr â nhw, a mynediad am ddim i Gynhadledd Mewnwelediad Cenedlaethol Cymru.

Sut mae’r rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn cael ei chyflwyno?

Cyflwynir y rhaglen yn bennaf drwy offerynnau ar-lein The Audience Agency, gan gynnwys Audience Finder, Audience Finder Answers (y genhedlaeth nesaf o fewnwelediad cynulleidfa yng Nghymru), a Show Stats, a chaiff cymorth, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau ychwanegol eu darparu gan dîm The Audience Agency.

Mae Audience Finder yn rhaglen ddata a datblygu sydd â’r nod o’i gwneud yn bosibl i sefydliadau diwylliannol gael mynediad i fewnwelediad cynulleidfa, ei gymharu a’i gymhwyso. Mae’n cyfuno data o bob aelwyd yn y DU â gwybodaeth am ymddygiad a phroffiliau cynulleidfaoedd er mwyn amlygu cyfleoedd i dyfu a newid. Mae’n rhan hanfodol o unrhyw becyn cymorth ar gyfer datblygu cynulleidfaoedd, ac mae’n darparu meincnodau ac adroddiadau defnyddiol.

Mae Show Stats yn offeryn mewnwelediad cynulleidfa a yrrir gan Audience Finder sy’n ei gwneud yn bosibl i gwmnïau a sefydliadau teithiol weld gwybodaeth am eu cynulleidfaoedd ar hyd rhaglen deithio gyfan, a fesul perfformiad. Drwy ddefnyddio Show Stats, gall sefydliadau teithiol greu darlun clir o’u cynulleidfaoedd er mwyn llunio cynlluniau marchnata integredig neu adeiladu achosion i gefnogi ceisiadau am gyllid a gwaith partneriaeth.

A fydd yn costio arian ac amser i mi gymryd rhan?

Mae rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn hollol rhad ac am ddim i sefydliadau sy’n cyfrannu data gymryd rhan ynddi, ac unwaith y byddwn yn derbyn cais, bydd tîm The Audience Agency yn gofalu am y broses sefydlu. Gofynnir i chi gwblhau rhywfaint o waith o ran categoreiddio cynnyrch os ydych yn cyfrannu data am docynnau. Unwaith y byddwch wedi’ch sefydlu, ni fydd gofynion ar eich amser nac ychwaith o safbwynt defnyddio’r offerynnau a gwasanaethau sy’n rhan o’r rhaglen – yn hytrach, maent yno i chi eu defnyddio yn ôl y gofyn.

(Yr un sy’n wir yma ag sy’n wir mewn sawl maes arall, sef po fwyaf yr amser a roddwch i archwilio mewnwelediadau eich sefydliad, y mwyaf y byddwch yn debygol o elwa ar wneud hynny.)

A yw fy sefydliad yn parhau i fod yn rhan o raglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru os ymunodd cyn mis Mawrth 2019?

Os gweithiodd eich sefydliad gydag iteriadau blaenorol o’r rhaglen, cyn mis Mawrth 2019, byddwch wedi elwa ar adroddiadau blynyddol defnyddiol yn cynnig trosolwg o fewnwelediadau am eich cynulleidfaoedd.

Ers i The Audience Agency ddechrau cynnal y rhaglen ym mis Mawrth 2019, mae sefydliadau sydd newydd gofrestru wedi gallu defnyddio’n hofferynnau ar-lein rhad ac am ddim, gan gynnwys Audience Finder, Audience Finder 2.0 BETA, a Show Stats, nid yn unig i lunio adroddiadau trosolwg fel y rhai y gwnaethoch eu derbyn yn y gorffennol, ond hefyd i archwilio llu o fewnwelediadau wedi’u teilwra drwy fapiau rhyngweithiol, offerynnau hidlo a meincnodau. Yn ogystal, gallwch weld eich data o safbwynt ein system segmentu bwerus, sef yr Audience Spectrum.

Os nad ydych eisoes wedi ymgofrestru ag Audience Finder, bydd yn rhaid i chi wneud hynny er mwyn cael mynediad i’r rhaglen.

Sut y gallaf ymgofrestru â rhaglen Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?

Am fwy o wybodaeth am Fewnwelediad Cynulleidfa Cymru a sut y gallwch ymgofrestru, ewch i audiencefinder.wales neu gofynnwch am drefnu sesiwn gynefino un wrth un rhad ac am ddim gydag aelod o dîm The Audience Agency.